Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
132543

thị trấn Lam Sơn tích cực chủ động trong công tác cài đặt định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 cho công dân trên địa bàn

Ngày 15/08/2023 14:58:13

 Mục đích yêu cầu

1. Đẩy mạnh tuyên truyền về định danh điện tử, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID để nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và tiện ích của ứng dụng VNelD, tài khoản định danh điện tử đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội; giúp người dân có những “công cụ” thật sự thuận tiện thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy để có thể giao dịch mọi lúc, mọi nơi, đặc biệt với những giao dịch thiết yếu. Từ đó, tạo sự đồng thuận tham gia, sử dụng ứng dụng VNeID, tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 phổ biến trong các giao dịch hàng ngày của mọi tầng lớp Nhân dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu các ban, ngành, đơn vị, đoàn thể, địa phương; phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của Tổ công tác Đề án 06 trong vận động tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng ứng dụng VNeID, tài khoản định danh điện tử. Các cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn phát huy vai trò chỉ đạo thực hiện đồng bộ trong toàn đơn vị, địa phương; Tổ công tác Đề án 06 các cấp, đoàn viên, thanh niên, hội viên Hội phụ nữ xung kích đi đầu nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa đặc biệt rộng rãi trong xã hội. 2. Đẩy mạnh việc triển khai kích hoạt tài khoản định danh điện tử là cơ sở, nền tảng cho các hoạt động kết nối, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các dữ liệu chuyên ngành, phục vụ chuyển đổi số quốc gia. 3. Tạo hiệu ứng tuyên truyền rộng rãi nhằm thể hiện vai trò xung kích, đi đầu của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang toàn xã, nhất là Tổ công tác Đề án 06; cán bộ đoàn viên, thanh niên, hội viên Hội phụ nữ trong triển khai Đề án 06. 4. Công tác vận động tuyên truyền, hướng dẫn được triển khai đồng bộ, thống nhất từ cấp xã, các thôn...; hình thức tuyên truyền linh động, phù hợp đối với từng địa bàn, từng đối tượng; gắn với công tác, sinh hoạt hàng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức. II. CHỈ TIÊU THỰC HIỆN 1. Đảm bảo 100% lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang thuộc các ban, ngành, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn: (1) Có tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2; (2) được cài đặt, kích hoạt trên ứng dụng VNeID; (3) sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID đã có để truy cập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia. 2. Mỗi lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ thuộc các ban, ngành, đơn vị, đoàn thể (Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ) trên địa bàn thị trấn: (1) Tuyên truyền, vận động người dân chưa có Căn cước công dân (CCCD), chưa cài đặt ứng dụng VNeID, chưa đăng ký định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 thực hiện thành công việc làm thủ tục đăng ký; (2) Tuyên truyền, hướng dẫn tối thiểu cho 10 người dân cài đặt ứng dụng VNeID, kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử mức độ 1 hoặc mức độ 2 và sử dụng tài khoản này truy cập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia. 3. Đối với giai đoạn 1 phấn đấu đạt tối thiểu 4115 ứng dụng VNeID và tài khoản định danh điện tử được cài đặt, kích hoạt; giai đoạn 2 phấn đấu đạt tối thiểu 3086 ứng dụng VNeID và tài khoản định danh điện tử được cài đặt, kích hoạt; giai đoạn 3 phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu còn lại được cài đặt ứng dụng VNeID và kích hoạt tài khoản định danh điện tử. III. THỜI GIAN THỰC HIỆN 1. Giai đoạn 1: Từ ngày 21/4/2023 đến ngày 30/4/202

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN 1. Giai đoạn 1: Từ ngày 21/4/2023 đến ngày 30/4/2023. 2. Giai đoạn 2: Từ ngày 01/5/2023 đến ngày 31/5/2023. 3. Giai đoạn 3: Từ ngày 01/6/2023 đến ngày 30/6/2023. 4. Thời gian thực hiện cao điểm: 03 tháng kể từ khi UBND thị trấn ban hành kế hoạch này; tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch.(Có kế học kèm theo) Kê hoạch định danh điện tử.pdf
Tính đến ngày 15/8/2023 giai đoạn 1 hoàn thành 4115. giai đoạn 2 đã cấp 2470 trong đó kích hoạt 1575. tỉ lệ hoàn thành đạt 98,44%. thị trấn Lam Sơn đã tích cực chỉ đạo đến từng hộ, từng khu phố để kích hoạt cho người dân, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao đúng kế hoạch.
10.jpg 

13.jpg

14.jpg
11.jpg
67.jpg

thị trấn Lam Sơn tích cực chủ động trong công tác cài đặt định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 cho công dân trên địa bàn

Đăng lúc: 15/08/2023 14:58:13 (GMT+7)

 Mục đích yêu cầu

1. Đẩy mạnh tuyên truyền về định danh điện tử, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID để nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và tiện ích của ứng dụng VNelD, tài khoản định danh điện tử đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội; giúp người dân có những “công cụ” thật sự thuận tiện thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy để có thể giao dịch mọi lúc, mọi nơi, đặc biệt với những giao dịch thiết yếu. Từ đó, tạo sự đồng thuận tham gia, sử dụng ứng dụng VNeID, tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 phổ biến trong các giao dịch hàng ngày của mọi tầng lớp Nhân dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu các ban, ngành, đơn vị, đoàn thể, địa phương; phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của Tổ công tác Đề án 06 trong vận động tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng ứng dụng VNeID, tài khoản định danh điện tử. Các cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn phát huy vai trò chỉ đạo thực hiện đồng bộ trong toàn đơn vị, địa phương; Tổ công tác Đề án 06 các cấp, đoàn viên, thanh niên, hội viên Hội phụ nữ xung kích đi đầu nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa đặc biệt rộng rãi trong xã hội. 2. Đẩy mạnh việc triển khai kích hoạt tài khoản định danh điện tử là cơ sở, nền tảng cho các hoạt động kết nối, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các dữ liệu chuyên ngành, phục vụ chuyển đổi số quốc gia. 3. Tạo hiệu ứng tuyên truyền rộng rãi nhằm thể hiện vai trò xung kích, đi đầu của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang toàn xã, nhất là Tổ công tác Đề án 06; cán bộ đoàn viên, thanh niên, hội viên Hội phụ nữ trong triển khai Đề án 06. 4. Công tác vận động tuyên truyền, hướng dẫn được triển khai đồng bộ, thống nhất từ cấp xã, các thôn...; hình thức tuyên truyền linh động, phù hợp đối với từng địa bàn, từng đối tượng; gắn với công tác, sinh hoạt hàng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức. II. CHỈ TIÊU THỰC HIỆN 1. Đảm bảo 100% lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang thuộc các ban, ngành, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn: (1) Có tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2; (2) được cài đặt, kích hoạt trên ứng dụng VNeID; (3) sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID đã có để truy cập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia. 2. Mỗi lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ thuộc các ban, ngành, đơn vị, đoàn thể (Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ) trên địa bàn thị trấn: (1) Tuyên truyền, vận động người dân chưa có Căn cước công dân (CCCD), chưa cài đặt ứng dụng VNeID, chưa đăng ký định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 thực hiện thành công việc làm thủ tục đăng ký; (2) Tuyên truyền, hướng dẫn tối thiểu cho 10 người dân cài đặt ứng dụng VNeID, kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử mức độ 1 hoặc mức độ 2 và sử dụng tài khoản này truy cập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia. 3. Đối với giai đoạn 1 phấn đấu đạt tối thiểu 4115 ứng dụng VNeID và tài khoản định danh điện tử được cài đặt, kích hoạt; giai đoạn 2 phấn đấu đạt tối thiểu 3086 ứng dụng VNeID và tài khoản định danh điện tử được cài đặt, kích hoạt; giai đoạn 3 phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu còn lại được cài đặt ứng dụng VNeID và kích hoạt tài khoản định danh điện tử. III. THỜI GIAN THỰC HIỆN 1. Giai đoạn 1: Từ ngày 21/4/2023 đến ngày 30/4/202

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN 1. Giai đoạn 1: Từ ngày 21/4/2023 đến ngày 30/4/2023. 2. Giai đoạn 2: Từ ngày 01/5/2023 đến ngày 31/5/2023. 3. Giai đoạn 3: Từ ngày 01/6/2023 đến ngày 30/6/2023. 4. Thời gian thực hiện cao điểm: 03 tháng kể từ khi UBND thị trấn ban hành kế hoạch này; tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch.(Có kế học kèm theo) Kê hoạch định danh điện tử.pdf
Tính đến ngày 15/8/2023 giai đoạn 1 hoàn thành 4115. giai đoạn 2 đã cấp 2470 trong đó kích hoạt 1575. tỉ lệ hoàn thành đạt 98,44%. thị trấn Lam Sơn đã tích cực chỉ đạo đến từng hộ, từng khu phố để kích hoạt cho người dân, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao đúng kế hoạch.
10.jpg 

13.jpg

14.jpg
11.jpg
67.jpg

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Thị Trấn Lam Sơn, khu phố Phúc Lâm, Thị Trấn Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 02378935380
Email: email@gmail.com