Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
132543

tuyên truyền chuyển đổi số

Ngày 21/05/2023 09:30:30

 CHUYÊN MỤC CHUYỂN ĐỔI SỐ:
Nội dung: Dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ qua dịch vụ
Bưu chính công ích

Trong những năm qua, Đảng, Chính phủ luôn quan tâm, coi trọng phát triển
ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), đặc biệt là ứng dụng CNTT trong các cơ
quan nhà nước. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh phát triển Chính
phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước,
phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Công khai, minh bạch hoạt
động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. Việc ứng dụng dịch vụ công
trực tuyến được xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành
chính và xây dựng Chính phủ điện tử. Áp dụng dịch vụ công trực tuyến sẽ giúp cơ
quan nhà nước giảm thiểu được áp lực công việc, giải quyết công việc nhanh hơn,
thuận tiện hơn và khoa học hơn. Tăng tính công khai, minh mạch của thủ tục hành
chính; nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông
tin của cán bộ công chức được phân công xử lý hồ sơ thủ tụchành chính... góp
phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trước hết chúng ta cần phải hiểu một số
khái niệm cơ bản sau:
Dịch vụ công trực tuyến là: dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác
của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.
Dịch vụ công trực tuyến có 4 mức độ, cụ thể:
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các
thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành
chính đó.
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và
cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo
yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điệnđến cơ
quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và
cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ
chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch
vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận
kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và
cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc
trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
đến người sử dụng.
Hiện nay tỉnh Thanh Hóa đang tập trung thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 và
được công bố trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, tại địa chỉ:
https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn/
Đối với các thủ tuc hành chính được cung cấp qua dịch vụ công trực tuyến ở
mức độ 3 và mức độ 4, thì tổ chức, người dân và doanh nghiệp có thể giao dịch 24/24
giờ trong ngày với các cơ quan hành chính nhà nước tại bất cứ đâu, chỉ cần có kết
nối internet, trên một địa chỉ duy nhất là Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh:
https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn/.
Nếu trước đây, muốn đăng ký thủ tục hành chính phải đến trực tiếp cơ quan nhà
nước chờ cán bộ tiếp nhận hồ sơ. Nay, với phương thức Dịch vụ công trực tuyến
mức độ 3, 4, mọi việc liên quan đến thủ tục hành chính, các tổ chức, cá nhân có thể
thực hiện ở nhà hay ở cơ quan, đơn vị. Các giao dịch trong quá trình xử lýhồ sơ
và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí và
nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ (Dịch
vụ công trực tuyến mức độ 3) hoặc được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua
đường bưu điện đến người sử dụng (Dịch vụ công trực tuyến mức độ4). Khi sử dụng
dịch vụ công trực tuyến người dân, doanh nghiệp được thụ hưởngnhiều lợi ích như:
tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại; làm chủ được thời gian nộp hồ sơ; chi phí
gián tiếp trong giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là tránh được tệ nạn nhũng
nhiều, quan liêu, phiền hà…. Ngoài ra, thông qua mạnginternet, tổ chức, người dân,
doanh nghiệp có thể kiểm tra, giám sát về tình trạng giải quyết hồ sơ, biết được hồ
sơ của mình đang ở khâu nào trong quy trình xử lý. Ngày gửi, hồ sơ gửi đã đúng
chưa, hồ sơ cần bổ sung (nếu thiếu), ngày nhận kết quả... được hiển thị minh bạch
rõ ràng.
Bên cạnh đó, UBND thị trấn cũng đã phối hợp với Bưu điện để tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tạo thuận
lợi cho người dân, doanh nghiệp. Với những tiện ích của dịch vụ công trực tuyến
mức độ 3, mức độ 4 mang lại và để góp phần vào công tác cải cách hành chính của
thị trấn đề nghị bà con Nhân dân và Doanh nghiệp trên địa bàn thị trấn Lam Sơn khi
có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính hãy truy cập vào Cổng dịch vụ công trực
tuyến tại địa chỉ: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn/ hoặc đến Bộ phận Một cửa
của

UBND thị trấn Lam Sơn để được hướng dẫn và nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành
chính thông qua dịch vụ công trực tuyến

tuyên truyền chuyển đổi số

Đăng lúc: 21/05/2023 09:30:30 (GMT+7)

 CHUYÊN MỤC CHUYỂN ĐỔI SỐ:
Nội dung: Dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ qua dịch vụ
Bưu chính công ích

Trong những năm qua, Đảng, Chính phủ luôn quan tâm, coi trọng phát triển
ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), đặc biệt là ứng dụng CNTT trong các cơ
quan nhà nước. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh phát triển Chính
phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước,
phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Công khai, minh bạch hoạt
động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. Việc ứng dụng dịch vụ công
trực tuyến được xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành
chính và xây dựng Chính phủ điện tử. Áp dụng dịch vụ công trực tuyến sẽ giúp cơ
quan nhà nước giảm thiểu được áp lực công việc, giải quyết công việc nhanh hơn,
thuận tiện hơn và khoa học hơn. Tăng tính công khai, minh mạch của thủ tục hành
chính; nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông
tin của cán bộ công chức được phân công xử lý hồ sơ thủ tụchành chính... góp
phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trước hết chúng ta cần phải hiểu một số
khái niệm cơ bản sau:
Dịch vụ công trực tuyến là: dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác
của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.
Dịch vụ công trực tuyến có 4 mức độ, cụ thể:
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các
thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành
chính đó.
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và
cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo
yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điệnđến cơ
quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và
cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ
chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch
vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận
kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và
cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc
trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
đến người sử dụng.
Hiện nay tỉnh Thanh Hóa đang tập trung thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 và
được công bố trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, tại địa chỉ:
https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn/
Đối với các thủ tuc hành chính được cung cấp qua dịch vụ công trực tuyến ở
mức độ 3 và mức độ 4, thì tổ chức, người dân và doanh nghiệp có thể giao dịch 24/24
giờ trong ngày với các cơ quan hành chính nhà nước tại bất cứ đâu, chỉ cần có kết
nối internet, trên một địa chỉ duy nhất là Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh:
https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn/.
Nếu trước đây, muốn đăng ký thủ tục hành chính phải đến trực tiếp cơ quan nhà
nước chờ cán bộ tiếp nhận hồ sơ. Nay, với phương thức Dịch vụ công trực tuyến
mức độ 3, 4, mọi việc liên quan đến thủ tục hành chính, các tổ chức, cá nhân có thể
thực hiện ở nhà hay ở cơ quan, đơn vị. Các giao dịch trong quá trình xử lýhồ sơ
và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí và
nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ (Dịch
vụ công trực tuyến mức độ 3) hoặc được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua
đường bưu điện đến người sử dụng (Dịch vụ công trực tuyến mức độ4). Khi sử dụng
dịch vụ công trực tuyến người dân, doanh nghiệp được thụ hưởngnhiều lợi ích như:
tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại; làm chủ được thời gian nộp hồ sơ; chi phí
gián tiếp trong giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là tránh được tệ nạn nhũng
nhiều, quan liêu, phiền hà…. Ngoài ra, thông qua mạnginternet, tổ chức, người dân,
doanh nghiệp có thể kiểm tra, giám sát về tình trạng giải quyết hồ sơ, biết được hồ
sơ của mình đang ở khâu nào trong quy trình xử lý. Ngày gửi, hồ sơ gửi đã đúng
chưa, hồ sơ cần bổ sung (nếu thiếu), ngày nhận kết quả... được hiển thị minh bạch
rõ ràng.
Bên cạnh đó, UBND thị trấn cũng đã phối hợp với Bưu điện để tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tạo thuận
lợi cho người dân, doanh nghiệp. Với những tiện ích của dịch vụ công trực tuyến
mức độ 3, mức độ 4 mang lại và để góp phần vào công tác cải cách hành chính của
thị trấn đề nghị bà con Nhân dân và Doanh nghiệp trên địa bàn thị trấn Lam Sơn khi
có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính hãy truy cập vào Cổng dịch vụ công trực
tuyến tại địa chỉ: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn/ hoặc đến Bộ phận Một cửa
của

UBND thị trấn Lam Sơn để được hướng dẫn và nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành
chính thông qua dịch vụ công trực tuyến

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Thị Trấn Lam Sơn, khu phố Phúc Lâm, Thị Trấn Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 02378935380
Email: email@gmail.com