Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
132543

Quyết định V/v Kiện toàn Tổ công tác thực hiện chương trình xây dựng Đô thị văn minh, gắn với xây dựng cơ sở hạ tầng phường.

Ngày 08/05/2023 08:11:45

 ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN LAM SƠN

Số: 100/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hanh Phúc

TT Lam Sơn, ngày 13 tháng 4 năm 2023
QUYẾT ĐỊNH
V/v Kiện toàn Tổ công tác thực hiện chương trình
xây dựng Đô thị văn minh, gắn với xây dựng cơ sở hạ tầng phường.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN LAM SƠN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Pháp lệnh số: 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/04/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn huyện Thọ Xuân;
Căn cứ Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 10/01/2022 của Ban thường vụ tỉnh ủy, Quyết định số 913/QĐ-UBND ngày 14/3/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045;
Căn cứ Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 13/5/2022 của UBND huyện Thọ Xuân về việc triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn huyện Thọ Xuân;
Căn cứ Thông báo số 106/TB-UBND ngày 09/4/2023 của UBND huyện về việc kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị làm việc với các xã, thị trấn xây dựng Đô thị văn minh;
Căn cứ Nghị quyết số:32/NQ-HĐND ngày 13/9/2022 của HĐND thị trấn về Nghị quyết xây dựng thị trấn Lam Sơn đạt chuẩn Đô thị văn minh, gắn với xây dựng cơ sở hạ tầng phường.
Căn cứ Quyết định số: 54-QĐ/ĐU ngày 11/4/2023 của Đảng ủy thị trấn Lam Sơn về việc kiện Ban chỉ đạo xây dựng thị trấn Lam Sơn đạt tiêu chí Đô thị văn minh, gắn với xây dựng các tiêu chí cơ sở hạ tầng Phường.
Căn cứ Quyết định số:99/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2023 của UBND thị trấn Lam Sơn về việc Kiện toàn Ban điều hành chương trình xây dựng Đô thị văn minh, gắn với xây dựng cơ sở hạ tầng phường;
Xét đề nghị của Văn phòng – Thống kê UBND thị trấn Lam Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Tổ công tác thực hiện chương trình xây dựng Đô thị văn minh, gắn với xây dựng cơ sở hạ tầng phường trên địa bàn thị trấn Lam Sơn gồm các ông (bà) có tên sau:
TT Tổ Họ và tên Chức danh Chức vụ
1. Trịnh Hữu Thảo CT. UBND thị trấn Trưởng ban
2. Trịnh Việt Trung PCT. UBND thị trấn Phó ban
3. Nguyễn Thị Nụ PCT. UBND thị trấn Phó ban
4. Phạm Công Quyền CC. VP-TK Thư ký
5. Lê Văn Tú CC. VP-TK Thư ký
6. Tổ 1, Hào Lương Đỗ Đình Lưu CT. Hội ND Tổ trưởng
7. Nguyễn Văn Thái KT khu phố Hào Lương Tổ phó
8. Nguyễn Văn Tuyến CC. VHXH Tổ viên
9. Lê Xuân Chung CHP. BCH quân sự Tổ viên
10. Tổ 2, Giao Xá Trần Văn Lục CHT. Quân sự Tổ trưởng
11. Nguyễn Văn Tòng KT khu phố Giao Xá Tổ phó
12. Nguyễn Xuân Quảng CC. VP-TK Tổ viên
13. Nguyễn Thị Mai Cán bộ khuyến nông Tổ viên
14. Tổ 3, Phúc Lâm Phạm Đức Dũng Bí thư Đoàn TN Tổ trưởng
15. Nguyễn Văn Chiêu KT khu phố Phúc Lâm Tổ phó
16. Hồ Thị Loan CC. VHXH Tổ viên
17. Tổ 4, Lam Sơn Nguyễn Thị Nụ PCT. UBND Tổ trưởng
18. Hồ Xuân Nhiên KT khu phố Lam Sơn Tổ phó
19. Vũ Viết Hùng CC. TP - HT Tổ viên
20. Bùi Văn Dũng Cán bộ thú y Tổ viên
21. Tổ 5, Khu 1 Nguyễn Thị Thu CT. UBMTTQ Tổ trưởng
22. Ngô Xuân Phòng KT khu phố 1 Tổ phó
23. Hoàng Ngọc Quang CT. Hội NCT Tổ viên
24. Tổ 6, Khu 3 Lê Ngọc Thành Trưởng CA Tổ trưởng
25. Lê Văn Dũng KT khu phố 3 Tổ phó
26. Lưu Thị Nga CC. ĐC- NN Tổ viên
27. Tổ 7, Khu 4 Lê Minh Đức PCT. HĐND Tổ trưởng
28. Bùi Văn Mạnh KT khu phố 4 Tổ phó
29. Đỗ Như Hùng CC.TP-HT Tổ viên
30. Tổ 8, Khu 5 Lê Văn Tú CC. VP-TK Tổ trưởng
31. Nguyễn Văn Hùng KT khu phố 5 Tổ phó
32. Nguyễn Văn Quang CC. ĐC-XD Tổ viên
33. Tổ 9, Khu 6 Lê Thị Tuyết CT. Hội LHPN Tổ trưởng
34. Thái Khắc Thọ KT khu phố 6 Tổ phó
35. Nguyễn Văn Lâm CC. KTNS Tổ viên
36. Hắc Thị Thoa Cán bộ chính sách Tổ viên
37. Tổ 10, Đoàn Kết Vũ Viết Huấn CT. Hội CCB Tổ trưởng
38. Lê Văn Sơn KT khu phố Đoàn Kết Tổ phó
39. Thái Thùy Linh CC. KTNS Tổ viên
40. Nguyễn Thị Hiền Cán bộ thũ quỹ Tổ viên

Điều 2. Tổ công tác có nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau đây:
+ Tham mưu cho Ban điều hành thực hiện Chương trình xây dựng Đô thị văn minh, gắn với xây dựng cơ sở hạ tầng phường tại địa bàn khu phố đã được phân công.
+ Tuyên truyền sâu rộng đến người dân 9 tiêu chí xây dựng Đô thị văn minh, gắn với xây dựng cơ sở hạ tầng phường theo nội dung, kế hoạch đã được phê duyệt.
+ Phối hợp với UB. MTTQ tổ chức hội nghị nhân dân tham gia lấy ý kiến, góp ý, xây dựng và vận động nhân dân tham gia đóng góp nhân lực, vật lực góp phần xây dựng thành công các tiêu chí Đô thị văn minh trên địa bàn thị trấn, gắn với cơ sở hạ tầng phương.
+ Phối hợp với Ban thanh tra nhân dân khu phố thực hiện giám sát các hoạt động thực thi các dự án đầu tư tại địa bàn dân cư.
+ Đôn đốc, theo dõi tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị mình được phân công phụ trách, rà soát, đánh giá các tiêu chí, báo cáo tiến độ thực hiện về Ban điều hành Chương trình xây dựng Đô thị văn minh, gắn với xây dựng cơ sở hạ tầng phường vào thứ 5 hàng tuần, ngày 18 hàng tháng.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 của UBND thị trấn.
Văn phòng UBND, Kế toán tài chính, các ban, ngành, đơn vị có liên quan và ông ( bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thường vụ Đảng ủy (B/c)
- Thường trực HĐND (B/c)
- Thành viên Ban chỉ đạo (B/c)
- Như điều 3.
- Lưu VP
CHỦ TỊCH
Trịnh Hữu Thảo

Quyết định V/v Kiện toàn Tổ công tác thực hiện chương trình xây dựng Đô thị văn minh, gắn với xây dựng cơ sở hạ tầng phường.

Đăng lúc: 08/05/2023 08:11:45 (GMT+7)

 ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN LAM SƠN

Số: 100/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hanh Phúc

TT Lam Sơn, ngày 13 tháng 4 năm 2023
QUYẾT ĐỊNH
V/v Kiện toàn Tổ công tác thực hiện chương trình
xây dựng Đô thị văn minh, gắn với xây dựng cơ sở hạ tầng phường.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN LAM SƠN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Pháp lệnh số: 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/04/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn huyện Thọ Xuân;
Căn cứ Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 10/01/2022 của Ban thường vụ tỉnh ủy, Quyết định số 913/QĐ-UBND ngày 14/3/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045;
Căn cứ Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 13/5/2022 của UBND huyện Thọ Xuân về việc triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn huyện Thọ Xuân;
Căn cứ Thông báo số 106/TB-UBND ngày 09/4/2023 của UBND huyện về việc kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị làm việc với các xã, thị trấn xây dựng Đô thị văn minh;
Căn cứ Nghị quyết số:32/NQ-HĐND ngày 13/9/2022 của HĐND thị trấn về Nghị quyết xây dựng thị trấn Lam Sơn đạt chuẩn Đô thị văn minh, gắn với xây dựng cơ sở hạ tầng phường.
Căn cứ Quyết định số: 54-QĐ/ĐU ngày 11/4/2023 của Đảng ủy thị trấn Lam Sơn về việc kiện Ban chỉ đạo xây dựng thị trấn Lam Sơn đạt tiêu chí Đô thị văn minh, gắn với xây dựng các tiêu chí cơ sở hạ tầng Phường.
Căn cứ Quyết định số:99/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2023 của UBND thị trấn Lam Sơn về việc Kiện toàn Ban điều hành chương trình xây dựng Đô thị văn minh, gắn với xây dựng cơ sở hạ tầng phường;
Xét đề nghị của Văn phòng – Thống kê UBND thị trấn Lam Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Tổ công tác thực hiện chương trình xây dựng Đô thị văn minh, gắn với xây dựng cơ sở hạ tầng phường trên địa bàn thị trấn Lam Sơn gồm các ông (bà) có tên sau:
TT Tổ Họ và tên Chức danh Chức vụ
1. Trịnh Hữu Thảo CT. UBND thị trấn Trưởng ban
2. Trịnh Việt Trung PCT. UBND thị trấn Phó ban
3. Nguyễn Thị Nụ PCT. UBND thị trấn Phó ban
4. Phạm Công Quyền CC. VP-TK Thư ký
5. Lê Văn Tú CC. VP-TK Thư ký
6. Tổ 1, Hào Lương Đỗ Đình Lưu CT. Hội ND Tổ trưởng
7. Nguyễn Văn Thái KT khu phố Hào Lương Tổ phó
8. Nguyễn Văn Tuyến CC. VHXH Tổ viên
9. Lê Xuân Chung CHP. BCH quân sự Tổ viên
10. Tổ 2, Giao Xá Trần Văn Lục CHT. Quân sự Tổ trưởng
11. Nguyễn Văn Tòng KT khu phố Giao Xá Tổ phó
12. Nguyễn Xuân Quảng CC. VP-TK Tổ viên
13. Nguyễn Thị Mai Cán bộ khuyến nông Tổ viên
14. Tổ 3, Phúc Lâm Phạm Đức Dũng Bí thư Đoàn TN Tổ trưởng
15. Nguyễn Văn Chiêu KT khu phố Phúc Lâm Tổ phó
16. Hồ Thị Loan CC. VHXH Tổ viên
17. Tổ 4, Lam Sơn Nguyễn Thị Nụ PCT. UBND Tổ trưởng
18. Hồ Xuân Nhiên KT khu phố Lam Sơn Tổ phó
19. Vũ Viết Hùng CC. TP - HT Tổ viên
20. Bùi Văn Dũng Cán bộ thú y Tổ viên
21. Tổ 5, Khu 1 Nguyễn Thị Thu CT. UBMTTQ Tổ trưởng
22. Ngô Xuân Phòng KT khu phố 1 Tổ phó
23. Hoàng Ngọc Quang CT. Hội NCT Tổ viên
24. Tổ 6, Khu 3 Lê Ngọc Thành Trưởng CA Tổ trưởng
25. Lê Văn Dũng KT khu phố 3 Tổ phó
26. Lưu Thị Nga CC. ĐC- NN Tổ viên
27. Tổ 7, Khu 4 Lê Minh Đức PCT. HĐND Tổ trưởng
28. Bùi Văn Mạnh KT khu phố 4 Tổ phó
29. Đỗ Như Hùng CC.TP-HT Tổ viên
30. Tổ 8, Khu 5 Lê Văn Tú CC. VP-TK Tổ trưởng
31. Nguyễn Văn Hùng KT khu phố 5 Tổ phó
32. Nguyễn Văn Quang CC. ĐC-XD Tổ viên
33. Tổ 9, Khu 6 Lê Thị Tuyết CT. Hội LHPN Tổ trưởng
34. Thái Khắc Thọ KT khu phố 6 Tổ phó
35. Nguyễn Văn Lâm CC. KTNS Tổ viên
36. Hắc Thị Thoa Cán bộ chính sách Tổ viên
37. Tổ 10, Đoàn Kết Vũ Viết Huấn CT. Hội CCB Tổ trưởng
38. Lê Văn Sơn KT khu phố Đoàn Kết Tổ phó
39. Thái Thùy Linh CC. KTNS Tổ viên
40. Nguyễn Thị Hiền Cán bộ thũ quỹ Tổ viên

Điều 2. Tổ công tác có nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau đây:
+ Tham mưu cho Ban điều hành thực hiện Chương trình xây dựng Đô thị văn minh, gắn với xây dựng cơ sở hạ tầng phường tại địa bàn khu phố đã được phân công.
+ Tuyên truyền sâu rộng đến người dân 9 tiêu chí xây dựng Đô thị văn minh, gắn với xây dựng cơ sở hạ tầng phường theo nội dung, kế hoạch đã được phê duyệt.
+ Phối hợp với UB. MTTQ tổ chức hội nghị nhân dân tham gia lấy ý kiến, góp ý, xây dựng và vận động nhân dân tham gia đóng góp nhân lực, vật lực góp phần xây dựng thành công các tiêu chí Đô thị văn minh trên địa bàn thị trấn, gắn với cơ sở hạ tầng phương.
+ Phối hợp với Ban thanh tra nhân dân khu phố thực hiện giám sát các hoạt động thực thi các dự án đầu tư tại địa bàn dân cư.
+ Đôn đốc, theo dõi tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị mình được phân công phụ trách, rà soát, đánh giá các tiêu chí, báo cáo tiến độ thực hiện về Ban điều hành Chương trình xây dựng Đô thị văn minh, gắn với xây dựng cơ sở hạ tầng phường vào thứ 5 hàng tuần, ngày 18 hàng tháng.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 của UBND thị trấn.
Văn phòng UBND, Kế toán tài chính, các ban, ngành, đơn vị có liên quan và ông ( bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thường vụ Đảng ủy (B/c)
- Thường trực HĐND (B/c)
- Thành viên Ban chỉ đạo (B/c)
- Như điều 3.
- Lưu VP
CHỦ TỊCH
Trịnh Hữu Thảo

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Thị Trấn Lam Sơn, khu phố Phúc Lâm, Thị Trấn Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 02378935380
Email: email@gmail.com